Фінансовий лізинг

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 Протоколом №31/03/17 Загальних Зборів Учасників 

 ТОВ «ФК БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП»

 від 31 березня 2017 р
ПРАВИЛА


про порядок надання послуг з фінансового лізингу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП»МІСТО КИЇВ - 2017


ТОВАРИСТВОМ  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП» (у подальшому «Товариство»), у своїй діяльності дотримується цих Правил та нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання послуг з фінансового лізингу згідно вимог чинного законодавства, а саме: Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання надання послуг фінансового лізингу.


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, визначених нормативно - правовими актами України.

1.2. Предметом договору надання послуги з фінансового лізингу може бути неспоживча річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. 

1.3. Критерії майна, яке дозволяється передавати в фінансовий лізинг:

а) наділена тільки їй властивими ознаками, які роблять річ індивідуальною та відмінною від інших однорідних речей;

б) являється незамінною.

- віднесена відповідно до чинного законодавства до основних фондів.

1.4. Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено чинним законодавством до основних фондів.

1.5. Предмет лізингу передається в фінансовий лізинг на визначений договором строк у випадках і в порядку, передбачених Законом України «Про фінансовий лізинг» та цими Правилами.

1.6. Критерії майна, яке заборонено передавати в фінансовий лізинг:

- земельні ділянки та інші природні об’єкти;

- єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);

- інші предмети, встановлені чинним законодавством.

1.7. Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому Законом України «Про фінансовий лізинг».

1.8. Лізингодавець – юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу (надалі Товариство)

1.9. Лізингоодержувач – (клієнт) як юридична, так і фізична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від Товариства.

1.10. Продавець (постачальник) – фізична або юридична особа, в якої Товариство набуло річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу.

1.11. Лізинговий платіж – плата за користування предметом лізингу.


 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ

2.1. Надання послуг з фінансового лізингу здійснюється у порядку встановленому цими Правилами, з урахуванням вимог чинного законодавства України яким регламентовано даний вид фінансової послуги. 

2.2. Порядок надання послуг з фінансового лізингу обумовлюється особливостями зазначеними в цих Правилах та здійснюється шляхом укладення договору про надання послуг фінансового лізингу, що повинен містити обов’язкові умови зазначені в цих Правилах. 

 2.2.1. Укладенню договору з надання послуг фінансового лізингу передує процедура вивчення відповідних даних наданих лізингоодержувачем та включає в себе проведення відповідних процедур за наслідками проведення яких приймається рішення про укладення договору про надання послуг фінансового лізингу або про відмову. 

2.2.2. Для прийняття рішення про укладення або про відмову укладення договору про надання послуг з фінансового лізингу, особа яка має бажання скористатися послугами фінансового лізингу (лізингоодержувач), заповнює заявку на лізинг і надсилає її в Товариство. Заявки поступають в Товариство і протягом трьох робочих днів проводиться аналіз Заявки та приймається попереднє рішення про співпрацю. В разі прийняття позитивного рішення складається попередній графік лізингових платежів, який направляється лізингоодержувачу.

Заявка на одержання лізингових послуг містить в собі:

Для первинного скрінінга проекту визначається коефіцієнт співвідношення між грошовим оборотом і середньомісячним лізинговим платежем:

К = середньомісячний грошовий оборот/(сума середньомісячного лізингового платежу + сума середньомісячного погашення діючих кредитів).

Даний коефіцієнт дає інформацію про те, чи сумісна сума лізингового платежу з грошовими оборотами клієнта. Оптимальне значення коефіцієнта – від 3 до 5.

 1. Для укладення з Товариством договору про надання послуг фінансового лізингу лізингоодержувач представляє в Товариство пакет документів, проходить більш детальне обговорення проекту та пошук спільних шляхів співпраці. В Товаристві проходить аналіз фінансового стану лізингоодержувача (для фізичних осіб – аналіз платоспроможності) на основі наданих документів та готується попередній висновок про можливість укладення договору фінансового лізингу та надання предмету в лізинг.
  1. Аналіз діяльності лізингоодержувача дає можливість вивчити можливість клієнта своєчасно та в повному обсязі виконувати умови договору надання послуг з фінансового лізингу за рахунок результатів своєї господарської діяльності або результатів реалізації лізингового проекту.

Види аналізу:

2.4. Після надання всіх необхідних документів та визначення шляхів, Товариство приймає рішення про фінансування в термін від трьох до сорока робочих днів в залежності від складності проекту.

2.5. Після прийняття рішення про надання фінансових послуг Товариство приступає безпосередньо до роботи над договором надання послуг з фінансового лізингу. Цей процес займає до десяти робочих днів в залежності від складності проекту.

2.6. Після підписання договору надання послуг з фінансового лізингу лізингоодержувач протягом трьох робочих днів здійснює попередню оплату лізингових платежів у відповідності до затвердженого графіка. 

2.7. Договір надання послуг з фінансового лізингу укладається в письмовій формі та повинен містити наступні умови:

2.7.1. Обов’язковому нотаріальному посвідченню підлягають договори надання послуг з фінансового лізингу:


 1. ПОРЯДОК ОБЛІКУ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРІВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ.

3.1. Товариство має облікову та реєструючу систему договорів надання послуг з фінансового лізингу, укладених Товариством. Облікова та реєструюча система договорів з надання  послуг з фінансового лізингу, укладених Товариством, створюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

3.2. Реєстрація договорів з надання послуг з фінансового лізингу здійснюється шляхом ведення Товариством журналу обліку укладених і виконаних договорів (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картка обліку), відомості яких містять інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) та має обов’язково містити таку інформацію: 

1) номер запису за порядком; 

2) дату та номер укладеного договору в хронологічному порядку; 

3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг; 

4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) - споживача фінансових послуг;

5) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок фінансової компанії;

6) дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору). 

 Картки обліку виконання договорів мають містити: 

1) номер картки; 

2) дату укладення та строк дії договору; 

3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг; 

4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) - споживача фінансових послуг;

5) вид фінансового активу, який є предметом договору; 

6) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме: 

дату отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів; 

суму грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором; 

суму винагороди; 

суму інших нарахувань згідно з умовами договору; 

загальну суму та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки; 

графік отримання грошових коштів від клієнта фінансової компанії за умови, що договором про надання фінансових послуг передбачений обов’язок клієнта здійснювати передання грошових коштів фінансовій компанії за графіком;

7) реквізити документа(ів), який(і) підтверджує(ють) виконання зобов’язань сторін за договором про фінансову послугу (дата та номер платіжного документа, акт виконаних робіт тощо).

 Журнал та картки обліку в електронній формі ведуться Товариством з обов’язковою можливістю роздрукування у будь-який час на вимогу державних органів в межах їх повноважень. Товариство зберігає інформацію із журналу та карток обліку виконання договорів в електронному вигляді таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили. 

У разі необхідності Товариство може доповнити журнал та картки обліку додатковою інформацією. Облікова та реєструюча система Товариства забезпечує формування інформації та складання звітності Товариства.


 1. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

4.1. Договори надання послуги з фінансового лізингу зберігаються протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань або припинення договору. Додатки до договорів зберігаються разом з відповідними договорами.

Усі укладені договори та інші документи зберігаються у металевій шафі. Опрацювання документів, передачу їх в архів та зберігання архівних документів проводить відповідальний працівник. 

Документи, створені за допомогою персонального комп’ютера, зберігаються на загальних підставах. 

Видача договорів (їхніх копій) у тимчасове користування стороннім особам та установам здійснюється з дозволу керівництва Товариства. На видану справу заводиться картка-замінник справи та/або робиться запис у відповідному журналі, у якій зазначається підрозділ Товариства, яким було укладено договір, номер договору, дата його укладення, а також кому видана справа, дата її повернення. 

Вилучення документа із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення договору допускається з дозволу Генерального директора з обов’язковим залишенням у справі завіреної копії договору.

4.2. Договори групуються у справи після закінчення діловодного року. Справи постійного і тривалого строків зберігання підлягають такому оформленню: підшивання в обкладинку з твердого картону, нумерація аркушів у справі; складання підсумкового напису; складання (у разі необхідності) внутрішнього опису документів; оформлення обкладинки справи. 

Договори тимчасового зберігання, сформовані у справи, не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не здійснюється.

Визначення документів для знищення і складання провадиться після підготовки описів справ постійного і тривалого зберігання за цей же період; акти про видалення документів для знищення, що не підлягають зберіганню, розглядаються керівником одночасно з описами справ. 


 1. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ.
  1. Доступ та використання документів та іншої інформації в паперовому вигляді та електронному вигляді в Товаристві здійснюється відповідно до наступного порядку:

Порядок передбачає :

Захист інформації забезпечується шляхом впровадження та використання відповідної системи захисту, що складається з:

- цілісність інформації, що передається;

Розробка заходів охорони, технологічних та програмно-апаратних засобів криптографічного захисту здійснюється товариством, або іншою установою на його замовлення.

Товариство здійснює в межах своїх повноважень захист інформації від:

Відповідальні співробітники товариства повідомляють працівника відповідного підрозділу про випадки порушення вимог захисту інформації. У разі виявлення при цьому ознак, що можуть свідчити про вчинення злочину, Товариство повідомляє про такий випадок порушення вимог захисту інформації відповідні правоохоронні органи.

Співробітники товариства виконують вимоги щодо захисту інформації та підтримують конфіденційність інформації, що використовується при наданні фінансових послуг.

Співробітники несуть відповідальність за неналежне використання та зберігання засобів захисту інформації, відповідно до законодавства України.

 1. Клієнту забезпечується право доступу до інформації щодо діяльності Товариства. Уповноважені посадові особи зобов'язані на вимогу клієнта надати наступну інформацію:


 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

    

6.1 За рішенням Загальних Зборів окремою посадовою особою, що проводять внутрішній аудит (контроль), може визначатися особа, яка також працює за сумісництвом в іншій юридичній особі, які мають бездоганну ділову репутацію та досвід роботи не менше ніж два роки.

Ціль внутрішнього аудиту (контролю): надання незалежних, об’єктивних суджень, висновків і оцінок щодо (достатності та ефективності систем управління; відповідності діяльності вимогам законодавства України)

6.2. Порядок проведення:

1) отримувати необхідні документи, які стосуються предмета внутрішнього аудиту (контролю);

2) проводити плановий та позаплановий внутрішній аудит (контроль);

3) залучати у разі необхідності працівників інших структурних підрозділів для виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту (контролю) завдань;

4) мати безперешкодний доступ до структурного підрозділу, що перевіряється, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, матеріальних цінностей, отримувати інформацію, яка зберігається на електронних носіях інформації;

5) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від працівників;

6) перевіряти розрахунково-касові документи, правочини, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - перевіряти наявність майна;

7) підготовка та своєчасне подання звітів та повідомлення про виявлені під час проведення цього внутрішнього аудиту (контролю) недоліки та ризики;

6.3. Для перевірок фінансової діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські. За результатами внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності служба внутрішнього аудиту (контролю) не рідше ніж один раз на рік звітує Генеральному директору Товариства. Звіт служби внутрішнього аудиту (контролю) підписується керівником структурного підрозділу або окремою посадовою особою, що проводять внутрішній аудит (контроль). У звіті викладаються виявлені недоліки в діяльності, порушення вимог законодавства, причини, що зумовили такі недоліки та/або порушення, а також пропозиції щодо їх усунення.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ.
7.1. Посадові особи Товариства, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів надання послуг з фінансового лізингу зобов’язані:
- виконувати свої посадові обов’язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та внутрішніх регламентуючих документів Товариства;
- керуватись у своїй роботі законодавством України;
- надавати органам контролю Товариства документи, необхідні для контролю відповідності здійснення ними своїх посадових обов’язків;
- надавати інформацію про виконання ними посадових обов’язків органам контролю Товариства;
- не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів клієнтів Товариства;
- нести встановлену законом відповідальність.
7.2. Посадові особи, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів надання послуг з фінансового лізингу несуть відповідальність за вчинювані ними дії в порядку та в межах, передбачених чинним законодавством України, та Статутом Товариства.
 1. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

8.1. Товариство має право здійснювати діяльність через свої відокремлені підрозділи та за умови виконання таких вимог:

 1. інформація про такі відокремлені підрозділи має бути внесена до Реєстру;
 2. повноваження щодо провадження діяльності мають бути передбачені в положеннях про відокремлені підрозділи Товариства;
 3. дотримання відокремленими підрозділами умов, передбачених для надання фінансової послуги з фінансового лізингу.

8.2. Основними завданнями, які підлягають виконанню відокремленими підрозділами Товариства, є: 

1) укладення договорів про надання послуги з фінансового лізингу;

2) ознайомлення клієнта з цими Правилами, умовами Договору про надання  послуги з фінансового лізингу;

3) ведення відокремленими підрозділами реєстрів, а також журналу обліку укладених та виконаних договорів;

4) закриття договору про надання послуги з фінансового лізингу.


9. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ

9.1. З моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до лізингоодержувача.

9.2. Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення предмета договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила.

9.3. Предмет лізингу та/або пов’язані із виконанням договорів надання послуг з фінансового лізингу ризики підлягають страхуванню, у разі якщо їх обов’язковість встановлена законом чи договором.